15. MAGYAR FELTALÁLÓK NAPJA

 

ÜNNEPLÉS

 

2023. június 13. (Kedd), 15 - 17 óra között

 

Helyszíne: GURI Serház Körút, Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 26.

 

 

 

 

Több országban már hosszú évtizedek óta megünnepelik a saját feltalálóik napját. A Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 2008. évi Közgyűlése közfelkiáltással elhatározta, hogy:
 

a Magyar Feltalálók Napja június 13-án legyen.

Azért esett e napra a választás, mert 1941. június 13-án jelentette be Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel díjas tudós, Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú készítmények előállítására című találmányát, amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 133 789. számon 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom indította el e létfontos vitaminnak a gyógyszerré válását. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén.

Szent-Györgyi Albert életéről és munkásságáról > > > itt olvashat.

 

Szent-Györgyi Albert: Fohász

 

Uram! Ezt a gyönyörű Földet adtad otthonunknak,

Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél,

Képessé tettél, hogy megértsük művedet,

Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget.

 

Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk,

Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit készítjük,

Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít,

Míg azok ellenünk nem fordulnak és elpusztítanak minket, és gyermekeinket.

 

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,

Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,

Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,

A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.

 Ámen


 

Köszöntő

 

A magyar Feltalálók Egyesülete nevében tisztelettel köszöntöm a 15. Magyar Feltaláló Nap megünneplésére tartott  eseményünk résztvevőit itt e honlapon, és a helyszínen 2023. június 13-án 15 órakor Budapesten, Erzsébet körút 26. szám alatti "ZION" házban, amely bérpalota 1894-ben épült fel, és közel 30 éven át (1903-1930) otthona volt a Feltalálók Országos Egyesületének. Ma abban a házban várja vendégeit százféle különleges sörrel a GURI Serház, amely otthont ad ünneplésünknek.

 

Az esemény kapcsán mindenekelőtt kegyelettel emlékezzünk meg a mostanában elhunyt Csizmadia Lajos titkárunkról és fejezzük ki együttérzésünket a hátramaradottjaik felé egy csendes fohásszal...... Csizmadia Lajos néhány alkotása, mint a "táskabicikli", tyúkkopasztó gép", "villanymellény" vagy a "lépcsőszék" népszerűséget hozott a mai hazai feltalálásnak. Csizmadia Lajos közel két évtizeden át minden csütörtökön irodánkban ügyeleten fogadta a kezdő feltalálókat, akiket értékes tanácsaival látott el.

 

A Magyar Feltalálók Egyesülete elődeinek története és működésük tanulságai segíthetnek bennünket kijutni a magyar alkotási mélypontból. Azért tartjuk a 2023. évi ünnepségünket egy olyan híres épületben, amelyben feltaláló első elődszervezetünk működése közben átélte az I. világháborút és az azt követő eseményeket, beleértve a trianoni területvesztést is. Az 1901-ben Budapesten megalakult Feltalálók Országos Egyesülete a világon elsők között követe az Alfréd Nobel általi feltaláló szervezet létrehozást.

A "Gazdasági Mérnök" újság 1901. október 27-i számában így tudósítottak a MAFE előd megalakulásáról:


Gazdasági Mérnök; 1901. október 27. 

A Feltalálók egyesülete.

 

Budapesten egyelőre szűk körben megalakult a Feltalálók országos egyesületehogy a magyar feltalálókat kebelébe gyűjtve, törekedjék a jóravaló, hasznos ipari és egyéb irányú újításoknak utat törni, azokat értékesíteni, tömeges, előállításukat lehetővé tenni. Hasonlóképen a szakiránya tudományok terjesztésével a feltalálók látókörét fejleszteni. Egyidejűleg a találmányok értékéről már előzetes véleményt és bírálatot akar az egyesület mondani, hogy az értéktelen dolgok szabadalmaztatásának hiábavaló költségeitől visszatartsa a feleket, valamint hogy észrevételeivel és tanácsaival esetleg a további tökéletesítésre mutasson utat.

E szemmelláthatóan rendkívül hasznosnak és tevékenynek Ígérkező egyesület immár miniszterileg megerősített alapszabályai a következőket mondják:

 

Az egyesület czélja:

A hazai találmányok fejlődését, versenyképességét és értékesítését előmozdítani; különösen:

 

a) egyes találmányok fejlődésének akadályait felismerni s azok elhárítására hatni a czélinak megfelelő eszközökkel ;

b) az uj találmányokat a közönséggel megismertetni, azok iránt érdeklődést kelteni;

c) a feltalálókat elméleti és gyakorlati ismeretek terjesztése által felvilágosítani és támogatni; értéktelen találmányok szabadalmaztatásától és arra való czéltalan költekezésektől a feltalálókat visszatartani;

d) a feltalálók és szabadalom tulajdonosok érdekeinek hathatós támogatása és védelme iparvédelmi ügyekben;

e) a tagok találmányi szabadalmainak és azokhoz hasonló vagy azokba ütköző találmányi bejelentések nyilvántartása;

f) a szabadalmak gyakorlatba vételének lehetőleg való ellenőrzése és előmozdítása.

 

Eszközök.

E czélok elérésére szolgáló eszközök különösen:

 

a) az egyesület állandó helyiséget tart;

b) kebelében (jogi, műszaki, iparpártoló stb.) szakosztályokat alakit;

c) a találmányok mintáiból s leírásából gyűjteményt szervez;

d) szakkönyvtárat gyűjt;

e) egyesületi közlönyt ad ki és eszközeihez képest szakkönyveket kiad, vagy azokat elősegíti;
f) ipari és közgazdasági fontossággal biró találmányi szabadalmak előállítását támogatásával vagy kedvezmények kieszközlésével előmozdítja ; szegényebb tagjait e czélból anyagi és erkölcsi segélyben részesíti; 


 

A Feltalálók Országos Egyesületét 1930-ban megszüntették, majd 1936-ban megalakult a Magyar Feltalálók Országos Szövetsége, amely 1945-ig élt. Mindezeket követte a Magyar Feltalálók Egyesülete, amely 1989-ben született meg.

A 15. Magyar Feltalálók Napja megünneplése alkalmából egy előadásban felvillan egy olyan kép az elmúl évszázadból, amely jól megvilágítja a XXI. Évszázadunk első negyedét.

Ennek az ünneplésnek azonban a legfontosabb eleme nem a múltunk, hanem a jövőnk kell, hogy legyen! A feltalálók számára az Európai Unió 2023. június elsején szélesebbre tárta a jövő sikereihez vivő kaput, mert elindult 17 EU tagállamban az Egységes Szabadalom (UP). Vártunk kezdetek óta egy olcsó és egyszerű nemzetközi szabadalmi rendszert. Most ez végre realitás lett. Van mit ünnepelnünk június 13-án, na erre igyunk!  De csak egy kis pohárkával, mert Magyarország még nem ratifikálta az érvényesítéshez szükséges egyezményt.

 

Baráti üdvözlettel:

Dr. Vedres András MAFE főtitkár

VIRTUÁLIS SZÍNHÁZTEREM

Előadásra kerülMagyar Feltalálók Napja 2023. évi megünneplése alkalmából:

"Az Egységes Szabadalom és annak előnyei"

Írta és előadja: Dr. Vedres András

 

Mi is az Egységes Szabadalom?

EPO video ismertető

Köszöntjük az Egységes Szabadalmat (Unitary Patent; UP) az elindulása (2023. június 1.)  alkalmából!

 

Előadásra kerül Magyar Feltalálók Napja 2023. évi megünneplése alkalmából:

 "A Magyar Feltalálók Egyesülete elődeinek története és működésük tanulságai" 

Írta és előadja: Dr. Vedres András

 

"Nekünk magyaroknak az a legfőbb bajunk a világban, hogy rólunk mást alig tudnak, mint hogy militaristák vagyunk és hogy itt terem a csikós, a csárda, a betyár és a gulyás. Ezen nincs sok tisztelni vagy megbecsülni való... - írta Szent-Györgyi Albert nyílt levelében több mint fél évszázada, és azt tartotta kívánatosnak, ha minden erőnket az alkotó, építő munkára fordítjuk és a kultúra terén próbálunk erősek lenni."