Feljegyzés

az országgyűlési képviselők részére

Tárgy: A formatervezési minták oltalmának szabályozásáról beterjesztett törvénytervezet (T 4141 sz.)

 

Köszöntjük a Magyar Országgyűlés tagjait, és kívánunk felelősségteljes munkájukhoz bátorságot és erőt. Reméljük, hogy most, amikor a formatervezési minták oltalmáról hoznak törvényt, olyan szabályozás születik, amely nemzetünk boldogulását hosszabb távon is szolgálni képes.

Felelősségteljes munkájukat szeretnénk segíteni a formatervezési minták oltalmának szabályozásáról beterjesztett törvénytervezettel kapcsolatos álláspontunk megismertetésével.

A Magyar Feltalálók Egyesülete elöljáróiból alakított bizottság megállapította, hogy a formatervezési minták oltalmáról készített törvénytervezet jogos igényt elégít ki, elfogadása esetén a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogbiztonság növekedni fog. A törvényjavaslat megfelel a stratégiai célunknak, az EU-hoz történő csatlakozásnak.

Csak a törvényjavaslat 67. paragrafusában találtunk egyedül olyan kivetnivalót, nevezetesen a Szabadalmi Törvény (1995. évi XXXIII. törvény) 15. paragrafusának javasolt módosítását, amely ellen tiltakoznunk kell.

A Magyar Feltalálók Egyesülete nem támogatja a Szabadalmi Törvény (1995. évi XXXIII. törvény) 15. paragrafusának tervezett megváltoztatását, és tisztelettel kéri a törvényhozókat, hogy utasítsák el a T 4141 számú előterjesztés ezen részét, maradjon változatlanul érvényben a Szabadalmi Törvény.

A jelen törvény ide vonatkozó rendelkezéseés a tervezett módosítás:

 

A szolgálati és az alkalmazotti találmányra vonatkozó közös szabályok

15. §

  1. A találmányi díjszerződést, az alkalmazotti találmány hasznosítása esetén járó díjazásra irányadó szerződést, valamint a szolgálati és az alkalmazotti találmánnyal kapcsolatos, e törvényben előírt ismertetést, nyilatkozatot, értesítést és tájékoztatást írásba kell foglalni.
  2. A szolgálati és az alkalmazotti találmánnyal kapcsolatos jogok és kötelességek tekintetében szerződéssel nem lehet eltérni a törvény olyan szabályától, amely a feltaláló érdekének védelmét szolgálja.

A Szt. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az a (3) bekezdéssel egészül ki:

 

"(2) A felek a. találmányi díjszerződésre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. Olyan találmányi díjszerződés is köthető, amelyben meghatározott összegű díjat állapítanak meg a feltaláló jövőben megalkotásra kerülő találmányaival kapcsolatban.

(3) A találmányi díjszerződésre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók."

Indoklás

E módosítás története

Egy nemzetközi monopólium (GE) a magyarországi tervezett kutatóbázisa működtetésének "biztonsága" és "tervezhető" költségei érdekében kérte a Szabadalmi Törvény módosítását, valamint felvetette a Polgári Törvénykönyvünk szerződésjoggal kapcsolatos egyes részeinek felülvizsgálatát is!

A kormányzat (Oktatási Minisztérium + Gazdasági Minisztérium + Igazságminisztérium (IM) + Magyar Szabadalmi Hivatal) elhatározta, hogy teljesíti a kérést.

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) ezt a kényes kérdést megvitatta az érdekeltekkel. A megbeszélés-sorozat eredményeként kiderült, hogy e széles társadalmi kör nem támogatja a kért módosítást, a szolgálati szabadalmak díjazásánál az úgynevezett amerikai rendszer bevezetését. Az MSZH ezt tudomásul vette, a hazai érdekeltek megnyugodtak.

Majd ezután az MSZH és az IM elkészítette a törvénytervezetet az ipari minták oltalmára. Megküldték azt véleményezésre az érdekelteknek, így nekünk is, de rendkívül rövid időt hagyva (egy hétvége!) a reagálásra. Még jó, hogy észrevettük, hogy a törvény előkészítői belecsempészték a nemzetközi monopólium igényelte szabadalmi törvény megváltoztatását az ipari minta törvény tervezetébe.

Képesek voltunk széles körből három napon belül véleményt kérni, mert kihasználtuk az Internet biztosította lehetőségeket. Honlapunkon közzétettük a javaslatot, és több száz elektronikus levelet küldve kértük kartársaink véleményét. A beérkezett válaszok alapján alakítottuk ki fenti álláspontunkat.

Engedjenek meg három idekapcsolódó megjegyzést.

  1. Véleményünk szerint ez a mód, ahogyan a Szabadalmi Törvényt módosítják megengedhetetlen. Egy törvény, még ha rokon területre vonatkozik is, nem módosíthat egy másikat, ha azzal semmilyen szoros összefüggésbe sem hozható. Ez a gyakorlat megnehezíti a jogkövetést, így a jogbiztonságot csökkenti.
  2. Az előterjesztésnél az "időkényszer" lehet tervszerűtlenség, vagy hanyagság eredménye, de ismert, mint módszer a közakarat érvényesítésének kiküszöbölésére. Az ilyen előkészítés következménye a látszatdemokrácia, ami valójában diktatúra, annak is a legravaszabb, legálnokabb fajtája.
  3. A fiatalabbak és a hamar felejtők kedvéért a harmadik megjegyzés.
    A Kádár rendszer alatt a szovjetek állandó nyomást gyakoroltak Magyarország polgári típusú szabadalmi törvényének megváltoztatására. Kormányaink rendre sikerrel elhárították ezt, aminek világra szóló eredményeként Hazánkban, egyedül a szovjet befolyás hajdani övezetében változatlanul megőriztük a polgári típusú törvényünket. A nemzetközi monopóliumok már 1995-ben a Szabadalmi Törvény megújításakor is kísérletet tettek az amerikai díjazási elv bevezetésére. Éppen annak hatására születte a jelen hatályos szöveg. "Bátrak voltak, akik mertek…" és talán bölcsebbek is, mint azok, akik nyomásnak engedve cselekszenek.

A szolgálati feltalálók helyzete

A Szabadalmi Törvény hatályba lépése óta a vonatkozó területen (szolgálati jogviszonyban történő alkotói, feltalálói tevékenység) tovább folytatódott a tulajdonosi kör átalakulása, a nagy nemzetközi monopóliumok súlyának további növekedése. A munkavállalók, beleértve a műszaki területen alkotókat (feltalálók) kiszolgáltatottsága tovább növekedett. A szakszervezetek, más érdekvédelmi szervezetek, beleértve a Magyar Feltalálók Egyesületét is, társadalmi súlya pedig csökkent. Ezen a téren a jelen helyzetet minősíti, hogy van olyan külföldi tulajdonú nagyvállalat, ahol a MAFE tagjai kérték az illegalitásukat.

Véleményünk szerint ebben a helyzetben az állam intézkedéseivel, törvényeivel köteles egy egészséges egyensúlyt fenntartani.

A munkaerő piac álláskínálata nem kedvez manapság a magasan kvalifikált, nagy szakértelemmel rendelkező szakemberek, de a pályát kezdő fiatalok számára sem. A munkavállalók a megélhetés biztosítása érdekében kénytelenek számos hátrányt is elfogadni.

Egyesületünknek kedvezőtlen tapasztalatai vannak egyes külföldi monopóliumok erőfölényének érvényesítése kapcsán. Jellemző eset, hogy a feltalált megoldást nem tekintik találmánynak, és a protestáló munkavállalót azonnal az utcára teszik. Hasonló sorsra jut az is, aki díjvitát kezdeményez.

A peres út gyakorlatilag kizárt, mivel korábban eltörölték a díjperekben a feltalálók illetékfeljegyzési jogát. Egy átlagos feltaláló-munkavállaló nem rendelkezik annyi pénzzel, hogy a perilletéket fizetni tudja, az ügyvédi költségekről nem is beszélve. A teljes kiszolgáltatottság és védtelenség a szolgálati feltalálók osztályrésze.

A jelen hatályos szabadalmi törvény és hatásai

A jelen hatályos szabadalmi törvény gondos munkával, széles társadalmi kör egyetértésével nem régen (csak öt évvel ezelőtt) készült el. Nemzetközi szervezetünk (International Federation of Inventors' Association - IFIA, tagszervezetei 108 országban) szerint minden országra nézve is példa értékű ez a törvény, különösen a szolgálati feltalálók díjazásának szabályozása váltott ki elismerést. A fizetendő díjnak arányos kell lenni a licenc-forgalmi értékkel és a munkáltató és a munkavállaló feltaláló hozzájárulásával.

E szabályozás megfelel az európai országok joggyakorlatának. Kellően figyelembe veszi a felek hozzájárulását, és mivel a díjszámítás másik alapja a mindenkori licenc-forgalmi érték, számításba veszi a technikai haladást és az üzleti szempontokat. Úgy gondoskodik arról, hogy mindkét fél, a munkavállaló-feltaláló és a munkáltató érdekei érvényesüljenek, hogy közben a gyengébb fél külön biztosítékot is kap (15. § 2. bekezdés).

Az így kilátásba helyezett találmányi díj kellő anyagi érdekeltséget teremt az alkotókedv kibontakoztatására.

A tervezett módosítás és hatásai

A Szabadalmi Törvény módosítása a szolgálati viszonyban álló feltalálók díjazásánál megengedné az előre történő megváltást, és kiiktatná a joghatályos törvény feltalálók érdekeit védő kitételét.

Az amerikai rendszer a szolgálati jogviszonyban lévő munkavállalók jövőbeli alkotásaiért járó díj előre történő megváltására még az amerikai kartársaink szerint is a modern rabszolgaság esete. Az európai szabadalmi törvények helyesen ezt a megoldást kizárják. Amerikai kollégáink szerint a feltalálás előre megvásárlása a kreatív tehetséges embereket taszítja a nagyoknál történő munkavállalástól. Talán ezért van, hogy a zseniális nagy megoldások többnyire a kicsiktől származnak. Megengedjük azt a következtetést, hogy a törvényelőkészítők javasolt megoldása éppen, hogy nem szolgálja a nagy monopóliumok hosszú távú érdekét.

Bevezetését egy amerikai szabályozásnak a nálunk fizetett balkáni bérek mellett erkölcstelennek tartjuk. Ha ez a törvénymódosítás életbe lépne, akkor a szolgálati feltalálók amerikai típusú díjazását nem csak azok a világcégek vezetnék be, amelyek képesek megfelelő béreket fizetni, hanem az összes "szegényebb" munkáltató az alkotóképes munkásai jövőbeli találmányaiért előre kifizetné azt az egydollárost, persze a minimálbér mellett. Az emberek anyagi érdekeltsége csökkenne így a műszaki alkotások létrehozása folyamatában. Ami pedig a közérdekkel éppen ellentétes, különösen Magyarországon, ahol az egyetlen erőforrás az alkotóerő.

A tervezett változtatás, különösen a feltalálók érdekének védelmét érintő kitétel kiiktatása a jelen hatályos törvényből a történelem ítélőszéke előtt gyászos tett lenne, ezért a Magyar Feltalálók Egyesülete nyomatékosan felemeli szavát e változtatás ellen.

Reméljük, hogy a Magyar Országgyűlés elutasítja a 1995. évi XXXIII. törvény (Szabadalmi Törvény) 15. paragrafusának "A formatervezési minták oltalmának szabályozásáról" beterjesztett törvénytervezetben (T 4141 sz.) szereplő megváltoztatását.

 

Budapest, 2001. május 12.

Dr. Vedres András főtitkár
Magyar Feltalálók Egyesülete

vissza