Magyarország 20. századi szellemi teljesítménye

A huszadik század a világban a feltalálás évszázada volt. A találmányok nagymértékben hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez, a bővülő ismereteink pedig újabb és újabb alkotásokhoz szolgáltattak alapot. A bejegyzett szabadalmak száma a világban e század alatt évről évre növekedett.

Hazánkban, ebben az évszázadban magyar feltalálóknak közel 135 ezer szabadalmat adtak meg. Ebből több mint 82 ezret 1950-ig és 53 ezret napjainkig. Ez az adat így hatalmas hanyatlást mutat a hazai feltalálás terén.

A valós megítéléséhez figyelembe kell venni azt, hogy Magyarország lakósainak száma e század folyamán jelentősen változott, tehát az összevethetőség miatt célszerű az adatokat egymillió országlakosra vetítve, valamint évtizedes vagy negyedszázados bontásban vizsgálni.

A “Hunpatéka” magyar szabadalmi adatbázis 2000/3. szeptemberi kiadásából megállapítható megfelelő időszakokra bontva azon szabadalmak száma, melyeket magyar illetőségű feltalálók találtak fel.

1. sz. táblázat
A hazai feltalálás a 20. században

Időszak

Szabadalom db

Egymillió lakosra

%-ban

  1900-1999

135 032

 

100

I.

1900-1949

82178

 

61

II.

1950-1999

52854

 

39

Évtizedes bontásban

1.

1900-1909

27 789

1 336

56

2.

1910-1919

19 797

951

40

3.

1920-1929

13 490

1 767

74

4.

1930-1939

12 662

1 525

64

5.

1940-1949

6 845

760

32

6.

1950-1959

4 808

480

22

7.

1960-1969

5 172

517

22

8.

1970-1979

9 572

957

40

9.

1980-1989

24 262

2426

100

10.

1990-1999

9 568

956

40

Negyedszázados bontásban

1.

1900-1924

53 767

2900

76

2.

1925-1949

29 438

3800

100

3.

1950-1974

15 187

1600

42

4.

1975-1999

27 978

2700

71

Látható az adatokból, hogy Trianon után az ország szellemi téren nem roppant, össze. Horthy Miklós kormányzósága alatti időszakban mutatott teljesítményünk jelentősen felülmúlta, mind a megelőző, és mind a következő negyedszázadokban elért szellemi eredményeinket. A III. negyedszázadban, a klasszikus szocializmus korában, az alkotói tevékenység jelentősen visszaesett. Függetlenségünk elvesztése, és a sok évszázados társadalmi-gazdasági rendünk szétrombolásának ez lett az egyik legsúlyosabb következménye. Az utolsó negyedszázadban pedig a számadatok tanúsága szerint éppen hogy elértük a Trianon előtti szintet.

Megállapítható tehát, hogy a huszadik század második 50 évében megnyilvánult súlyos visszaesés miatt e században Magyarország szellemi téren hanyatlott.

Érdemes külön vizsgálni a közelmúltat. A polgári restaurációt az új gazdasági mechanizmus bevezetése készítette elő. Ennek hatása a 80-as évekre beérett (GMK, “háztáji” korszak), amely jól nyomon követhető a 2 sz. táblázatból a szabadalmak számának növekedésében. Oly annyira, hogy 1986-ban évszázados rekordot állítottunk fel ezen a téren.

2 sz. táblázat
A hazai feltalálás 1980-tól napjainkig

Év

Szabadalom db

%-ban

1980

2356

53

1981

2755

62

1982

3283

74

1983

4265

96

1984

4340

97

1985

3901

88

1986

4457

100

1987

4084

91

1988

3667

82

1989

3685

83

1990

3835

86

1991

3458

78

1992

2756

62

1993

2030

46

1994

1574

35

1995

1585

36

1996

835

19

1997

737

16

1998

694

15

1999

727

16

2000

810

18

Összehasonlításra évenkénti adatok

1913

4822

(20,8 millió lakos)

1923

2390

 

1928

2678

 

1939

1263

 

1943

889

(háborús évek)

1945

201

(háborús évek)

1947

559

 

1948

532

 

Az adatokból leolvasható, hogy az alkotóerő a nyolcvanas évek közepén tetőzött, majd a kilencvenes évek közepéig lassan, majd azután jelentősen hanyatlott. Az utóbbi években enhe növekedést mutat. Napjainkban ezen a téren olyan a helyzet, mint a II. világháború alatt. A technikai fejlődése a világban pedig egyre gyorsul, a szabadalmazott találmányok száma szakadatlan növekedik.

A kilencvenes években még 10 000 magyar műszaki alkotás és ennek megfelelő egyéb mű születhetett volna meg. Ez esetben Hazánk szellemi potenciálja elérte volna a Horthy korszak szintjét.

A huszadik században szabadalmat kapott magyar feltalálók közül a legtermékenyebbek a század második felében alkottak, és munkásságuk a gyógyszeriparral kapcsolatos. Ők a MAFE alapító tagjai, Szporny László elhunyt, a többiek még aktívak. Megadtuk találmányaik külföldi oltalmazására utaló adatokat is a Delphion IPN adatbázisból elérhető adatok alapján.

3. sz. táblázat
A legtöbb szabadalommal rendelkezők

Név

Magyar szabadalom db

Szabadalom külföldön db

Szporny László

321

2008

Szántay Csaba

267

1098

Harsányi Kálmán

156

640

Stefkó Béla

144

707

Néhány nevezetes feltaláló szabadalmainak számát tünteti fel a 4. sz. táblázat. Látható, hogy a MAFE elnökség tagjai több mint ötszáz műszaki alkotást hoztak létre a huszadik században.

4. sz. táblázat
Nevezetes feltalálók aktivitása

Név Megjegyzés Magyar szabadalom db
Bánki Dónát Vízturbina

11

Bay Zoltán Holdradar

4

Greguss Pál Körbenéző optika

22

Heller László Hűtőtorony

50

Jendrassik György Dízelmotor

60

Kandó Kálmán Villamos vontatás

67

Kapolyi László Kádár-kormány minisztere, bányászat

31

Mécs Imre SzDSz országgyűlési képviselő, elektrotechnika

9

Pungor Ernő Antall-kormány minisztere, analitikai kémia

72

Rubik Ernő ifj Bűvös kocka

11

Szilárd Leo Atomreaktor

4

Vizi Szilveszter MTA elnökhelyettese, gyógyszerek

2

Nobel-díjasok    
Gábor Dénes Holográfia

1

Hevesy György Izotópok

1

Oláh György Ólommentes benzin

13

Szent-Györgyi Albert C-vitamin

3

Zsigmondy Richárd Kolloidok

2

MAFE elnökség

Az elmúlt évszázadban legtöbb szabadalommal rendelkezők listáját láthatják az 5. sz. táblázatban, amelyből kitűnik, hogy a Ricter Gedeon Rt (a Rákosi-Kádár korszak alatt Kőbányai Gyógyszerárugyár néven szerzett szabadalmakat) rendelkezik Magyarországon a legnagyobb szellemi tőkével. A második egy külföldi monopólium, a Bayer gyógyszergyár. A nemzetközi monopóliumok (Bayer, Merck, GE) a nagyvilágban százezres nagyságrendben rendelkeznek szabadalmakkal, míg a magyar "nagyok" egyenként nem érik el a tízezer szabadalmat.

5.sz. táblázat
A legjelentősebb szabadalomtulajdonosok Magyarországon

Cég Magyar szabadalom db Külföldi szabadalom db
Richter 1646 9 871
Bayer 1459 176 866
Chinoin 1357 8 814
Tungsram (Egyesült Izzó) 1326 734
Ganz 806  
Merck 714 78 249
EGIS (EGYT/Wander) 693  
Budapesti Műegyetem 536  
Nitrokémia 293  
Csepel 268  
General Electric 247 137 438
Gamma 113  
Pick 45  

Bemutatjuk a magyar szabadalomtulajdonos jogi személyek megoszlását a gazdálkodó egységek tipusai szerint a 6. sz. táblázatban. A HUNPATEKA adatbázis használatakor a táblázatban szereplő kategóriákat alkalmaztuk keresőszavaknak.

6. sz. táblázat
A szabadalmaink megoszlása a gazdálkodó egységek tipusai szerint

Tipus Szabadalom db
*Kft 22 023
*Intézet 5 762
*Rt 5 464
*Vállalat 5 130
*Művek 2 385
Állam* 2 138
*Gyár 1 921
*Szövetkezet 1 261
Növényfajta 1 251
*Egyetem 1 059
Mezőgazdaság* 841
*Bt 234

Végezetül a 7. sz. táblázatban kimutatjuk, hogy a huszadik században a különböző országokból hány magyar szabadalmat szereztek. Ezek az adatok a külföldiek Magyarországra irányuló gazdasági törekvéseit tükrözik. A "Szabadalom máshol" oszlop a Delphion IPN adatbázisban (31 744 252 szabadalom adatait tartalmazza) hivatkozások számát adja meg. Ez az adott ország iparjogvédelmi aktivitását tükrözi. Németország nem szerepel, mert az NSZK/NDK különélés az adatbázisokban nehezen kezelhető.

7. sz. táblázat
Néhány országból Magyarországon szerzett szabadalmak.

Ország Magyar szabadalom db Szabadalom máshol
USA 13 738 7 543 542
Ausztria 11 140 1 391 146
Franciaország 7 838 4 734 577
Nagy-Britannia 7 623 5 178 400
Svájc 7 107 2 548 907
Olaszország 3 577 3 213 258
Hollandia 3 466 2 487 138
Japán 2 438 11 745 688
Svédország 2 148 2 583 951
Belgium 1 359 3 152 638
Dánia 993 1 331 913
Lengyelország 830 517 126
Románia 373 346 739
Norvégia 330 3 168 971
Finnország 318 1 029 629
Spanyolország 294 2 188 584
Szlovákia 19 228 334
Kína 12 1 021 770
Portugália 6 862 906
Magyarország 214 229 467 019
Magyar alkotás 135 032  

A 7. sz. táblázatból látszik, hogy Magyarország a 20. században elszigetelődött, és a megelőző táblázatok adatai szerint az ország szellemi potenciálja az elmúlt évszázadban csökkent.

A Magyar Feltalálók Egyesülete több mint tíz éve azon munkálkodik, hogy az illetékesek, a törvényhozóink és a végrehajtó hatalom birtokosai hozzanak érdemi intézkedéseket a hanyatlás megállítására, és a fejlődés beindítására, de hasztalan. Beadványaink rendre válaszolatlanul maradtak.

A Magyar Feltalálók Egyesülete mindent elkövet, hogy a világ közvéleménye kedvező képet alkosson rólunk ebben a tekintetben. Több mint egy évtizede, és 2000-ben is, külföldön és hazánkban rendezett feltaláló versenyeken sikerült úgy szerepelnünk, mintha változatlanul feltaláló nagyhatalom lennénk. Ebben az évben több mint ötven értékes díjat nyertünk külföldön találmányainkkal. A külföldi kiállításokról jelentős üzleti kapcsolatokkal tértünk haza.

Köszönhetjük ezt a sikersorozatot elsősorban igen aktív egyesületi tagságunknak és a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Richter Gedeon Rt, a Danubia és az SBG&K szabadalmi ügyvivői irodáknak, valamint a MATÁVNET kft eseti anyagi támogatásának.

Kötelességünknek érezzük a 21. század kezdetekor tájékoztatni a széles nyilvánosságot az alkotóképességünk helyzetéről, hogy álljanak mellénk harcunkban, a szellemi értékeink gyarapításáért.

Budapest, 2001. január 1.

Dr. Vedres András főtitkár